Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató, a Barta Bt. weboldalán (www.bartabt.hu) keresztül rögzített személyes adatokra (regisztráció) és a hírlevelezésre vonatkozóan.


Tisztelt Regisztráló, Tisztelt Vásárló!


A Barta Bt. a weboldalainkon keresztül rögzített személyes adatokra vonatkozóan a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.


1. Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő, adatkezelésre jogosult személyek


Az Adatkezelő a Barta Bt. (székhelye: 7630 Pécs, Koksz u. 125/2; adószám: 20011538-2-02; cégjegyzékszám: 02-06-060098).

A Barta Bt. nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, mely alapján a jogszabály szükségessé tenné Adatvédelmi Tisztviselő kinevezését. Az adatvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségünk jeleként ugyanakkor Adatvédelmi Felelőst foglalkoztatunk – (ld. 6. pont)


2. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja


Regisztráció esetén:

Az adatkezelés elsődleges jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése. Továbbá, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében is szükséges az adatok kezelése.

Amennyiben ezen adatok nem kerülnek megadásra, úgy a webáruházon keresztül beérkezett megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.


Hírlevelezés esetén:

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. A regisztráció során megadott adatokat hírlevél küldési céllal kezeljük. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a weboldalunkra történő regisztrációja során kizárólag az Ön adatainak megadása történt meg, mely esetben szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében is történik adatfelhasználás.


3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, illetve telefonszám.

Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. A vásárlást követő visszavonás alapján a személyes adatokat a hatályos számviteli, illetve adózási törvényeknek megfelelően kezeljük.

Az adatkezelés a regisztrációval veszi kezdetét. Az Ön által önkéntesen megadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, amennyiben érvényesíti erre vonatkozó jogait (ld. 5.5. pont), az adatkezelés célja megszűnt vagy a tárolásának a törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha a személyes adat törlését bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a törlés nem érinti a törlés előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.


Hírlevelezésre vonatkozóan:

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után egyéb célból (jogszabályoknak, illetve szerződéses feltételeknek történő megfelelés) az adatokat megőrizzük, ám a leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását bármikor, a hírlevélben, egy linken keresztül, vagy a webshop saját profil kezelésében visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.


4. A személyes adatok címzettjei


A megadott adatokhoz a Barta Bt. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

A személyes adatokat megkeresés, illetve törvényi előírás alapján (100.000 forintot általános forgalmi adó tartalmat meghaladó számlák esetén online számlaadat- szolgáltatás kerül megküldésre) hatóság részére kerülnek továbbításra.

A jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a személyes adatai könyvelést, bérszámfejtést végző harmadik felek részére kerülnek továbbításra, egyéb harmadik személy részére nem továbbítjuk személyes adatait. Továbbá, a rendelés kiszállítást külső partner végzi, számára kizárólag a kapcsolattartáshoz szükséges adatok kerülnek átadásra.

Weboldalunkon automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat. Az oldalon a Google Analytics, illetve az Adwords nevű szoftver kerül alkalmazásra, ám ezek alapján mindössze általános jellegű, statisztikai adatok kerülnek kimutatásra, egyéni azonosítás nem lehetséges.

A weboldal üzemeltetésével és a szerverszolgáltatás biztosításával kapcsolatban külső szakértő került megbízásra, aki az adatokat kizárólag a Barta Bt. érdekében és az általa meghatározottnak megfelelően dolgozza fel.


5. Az Ön jogai


5.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Barta Bt.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.


5.2. Ön bármikor jogosult kérni a Barta Bt.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.


5.3. Ön bármikor jogosult kérni a Barta Bt.-től, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más Adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.


5.4. Ön bármikor jogosult kérni a Barta Bt.-től, hogy korlátozza az Ön adatainak kezelését. Az adatkezelés korlátozása esetén a Barta Bt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
  • a Barta Bt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

A Barta Bt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.


5.5. Ön bármikor jogosult kérni a Barta Bt.-től, hogy törölje az Ön személyes adatait. Barta Bt. törli az Ön személyes adatait, ha

  • a Barta Bt.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
  • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
  • a Barta Bt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Barta Bt. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.


6. Panaszkezelés


6.1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Barta Bt. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

  • személyesen a székhelyünkön: 7630 Pécs, Koksz u. 125/2
  • e-mail cím: [javascript protected email address]
  • telefonszám: +36-30-633-62-50
  • adatvédelmi felelős: Barta János


6.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: [javascript protected email address].


6.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.